Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou ProGra s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou ProGra s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

ProGra s.r.o., IČO 46 001 361, so sídlom Kopánková 1, Trnava 917 01, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, vložka číslo 26958/T, zaoberajúca sa polygrafickou výrobou a predajom tovaru spotrebiteľom, tak aj ďalším predajcom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
  •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
  •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) ,
  •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.progra.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.
Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.
Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

III. Otváracia doba

Spoločnosť sídli na adrese: Kopánková 1, Trnava 917 01. Nie je zavedená pravidelná otváracia doba. Osobnú návštevu je možné si však dohodnúť vopred na základe telefonického alebo e-mailového kontaktu.

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.progra.sk prijímame 24h denne, 7 dní v týždni.
 

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  •  prostredníctvom elektronického obchodu na www.progra.sk (ďalej len "e-shop"),
  •  elektronickou poštou na adrese prograsro@gmail.com,
  •  osobne (prosíme ohláste sa vopred - aby sme Vás čakali)
  •  telefonicky na telefónnych číslach, ktoré uvádzame v kontaktoch.

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.  

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy je možné riešiť pomocou formulára, ktorý je umiestnený nižšie pod všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má na základe Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V tomto prípade je nevyhnutné, aby bol v stanovenej lehote predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ disponuje týmto právom aj v prípade, ak si tovar objednaný na e-shope prevzal osobne v priestoroch kamennej predajne predávajúceho.

VÝNIMKA: Zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovv znení neskoších predpisov § 7, odsek 6, písm. c:
" predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,"

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou a pokiaľ možno v originálnom obale. Vrátený tovar má byť v rovnakom stave, v akom ho spotrebiteľ od predávajúceho prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený spotrebiteľom neúplný, alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť o čiastku, ktorá zodpovedá danému poškodeniu. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok sa nebude akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

Predávajúci je povinný vrátiť peniaze spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie zmluvy v stanovenej lehote, predávajúci z dôvodu urýchlenia procesu odstúpenia tovaru odporúča doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom obsahujúcim prípadný dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (v stanovenej lehote nie je podmienkou), číslo nákupného dokladu, číslo bankového účtu, na ktorý bude suma vyplatená.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia tovaru, ku ktorému boli poskytované darčeky, bude darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, darovacia zmluva stratí svoju účinnosť a kupujúci bude povinný spolu s odstúpeným tovarom vrátiť aj darčeky súvisiace s predmetnou objednávkou.

Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzvaretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže stornovať objednávku pred uzavretím zmluvy na diaľku.

V prípade, že predávajúci zistí, že nie je schopný dodať tovar alebo že je schopný realizovať objednávku len čiastočne, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí kupujúceho a navrhne substitučné riešenie prípadne ak nebude možné nahradiť objednaný tovar iným, kupujúcemu vyhovujúcim tovarom, objednávku stornuje.

Po splnení všetkých stanovených podmienok pre odstúpenie od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby budú odoslané na bankový účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ


V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VII. Platobné podmienky

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
b) platba vopred bankovým prevodom

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérskou spoločnosťou SPS:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou SPS, pri nákupe je kupujúci oboznámený s manipulačnými nákladmi v prípade zasielania tovaru.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať informáciu na adresu prograsro@gmail.com.


Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Po odoslaní zásielky je kupujúci oboznámený e-mailom informáciou ako bola zákazka odoslaná spolu s presným číslom zásielky.

 

IX. Reklamácie, záruka, poučenie zodpovednosti za vady

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru alebo služby je kupujúci povinný informovať neodkladne našu spoločnosť ihneď po obdržaní zásielky, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na prograsro@gmail.com alebo poštou.

Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie telefónom akceptované - reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov (obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ). V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka, platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list), ak to povaha veci umožňuje - postačí vydať doklad o kúpe.
 
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ :

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky na náklady kupujúceho na adresu
ProGra s. r. o.
Kopánková 1
91701 TRNAVA
Slovenská republika

Reklamáciu je možné riešiť pomocou formulára, ktorý je umiestnený nižšie pod všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

X. Alternatívne riešenie sporov (ASR):

 
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na prograsro@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 17. 12 2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť ProGra s.r.o. schválil - Lucia Šturdíková a Štefan Šturdík, konatelia spoločnosti.

 

Orgán dozoru:


Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

Odstúpenie od zmluvy / Reklamácia

Na odstúpenie od zmluvy alebo reklamáciu tovaru môžete použiť následujúci formulár: